Global Impact

By regions

Người Thụ Hưởng
Số Giờ Hoạt Động Tình Nguyện
2012~2022 (Tích lũy)

By programs