2020/01/31
Samsung ให้ความช่วยเหลือแก่ China ที่ได้รับความเสียหายจากโรค COVID-19
เกาหลีใต้

Samsung มอบความช่วยเหลือมูลค่า 30 ล้านหยวน ซึ่งรวมถึงมาส์กป้องกันเชื้อแบคทีเรีย 1 ล้านชิ้น และชุดป้องกันอันตราย 10,000 ชุดเพื่อช่วยเหลือ China ที่ได้รับความเสียหายจากโรค COVID-19

Samsung China จะรับผิดชอบการส่งมอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์ไปยังสภากาชาดจีน (Red Cross Society of China) เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และฟื้นฟูความเสียหาย

Latest News