Global Impact

By regions

Người Thụ Hưởng
Số Giờ Hoạt Động Tình Nguyện
2012~2020 (Tích lũy)

By programs

Innovation Campus : Including Techinstitute('12~'19)